Oriel Science Returns To Waterfront Museum For Super Science Sunday

Oriel Science returns to Waterfront Museum for Super Science Sunday

 

Swansea University’s Oriel Science will be returning to the National Waterfront Museum on Sunday, 10th March to host “Super Science Sunday” during British Science Week.
From 11am-4pm, visitors of all ages can enjoy over 20 interactive science exhibits in this free event.
This year visitors can find out how insects are helping to solve crimes, step into the amazing world of algae and tour the university’s research boat, ‘Noctiluca’.
Younger guests can pay a visit to the Teddy Bear Hospital and the Swansea University Race Car Simulator will be available for all to test their skills on the virtual track. The whole family can also help find the 10 astronauts lost around the museum’s galleries and help them achieve their mission of getting to Mars in our “Lost in Space” trail.
The exhibits on show will include:
• Algae World;
• Bringing the Universe down to Earth!
• Visit the Swansea University boat, the ‘Noctiluca’, which will be moored at the marina dock for guided tours.
• Is climate change making our oceans sick?
• Robots: How they build the world around us!
• Solving crimes with insects;
• Swansea University Race Engineering car simulator;
• Teddy Bear Hospital;

Talks and workshops run by special guests will also feature throughout the day. With thanks to the Women’s Equality Network Wales for organising some of these talks to help celebrate “International Women’s Day”.
Talks include the following and can be booked on Eventbrite:
12pm and 2pm – “Rainforest Animals, with Plantasia” – Meet some amazing real life rainforest animals, including snakes, geckos and poison arrow frogs as you go on a fascinating journey to explore the Amazon.

https://www.eventbrite.co.uk/e/rainforest-animals-tickets-56105719718
https://www.eventbrite.co.uk/e/rainforest-animals-tickets-56329732747

12pm – “The Ministry of Sense: Hunting the Higgs” – The discovery of the Higgs Boson was one of the greatest and most exciting discoveries of science – could you have made it too? Join the hunt for the Higgs in this highly interactive comedy show where you are in charge of the Large Hadron Collider. You will have direct access to LHC data, and complete interactive games to help solve problems and analyse data. A unique, entertaining, and very hands-on show.

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-ministry-of-science-hunting-the-higgs-with-sam-gregson-tickets-56102973504

1.30pm – “Welsh Women in Science” – Join us to meet extraordinary women whose lives and careers have been shaped by science. Chair Assembly Member, Suzy Davies AM will be joined by:

• Wendy Sadler MBE, founding director of Science Made Simple and lecturer in Science Communication and Engagement at Cardiff University
• Professor Yamni Nigam, Lecturer in Biomedical Science at Swansea University and founder of the Swansea University Maggot Research Group
• Dr Justna Muhith, PhD in Neuroscience, commercial pharmaceutical scientist, graduate of WEN Wales’ mentoring scheme 2018 and equalities activist.
• Professor Mary Gagen, geographer and climate scientist at Swansea University and Deputy Director of Swansea University’s Oriel Science project.

https://www.eventbrite.co.uk/e/welsh-women-in-science-tickets-56102764880

2pm – “Superhero Science Show” – Is it a bird…? is it a plane…? No it’s the Superhero Science show!! Join Science communicator Neil Monteiro, in this fun interactive science show for the whole family, as he explores what is takes to be a superhero, and investigates the real Science behind the saving the planet.

https://www.eventbrite.co.uk/e/superhero-science-show-with-neil-monterio-tickets-56102994567

3.15pm – “XX Factor” – Featuring live science experiments and plenty of audience interaction suitable for all the family, learn about some of the awe-inspiring discoveries and breakthroughs made by women scientists. From sparks, light and gravity, to musical moments and crazy paper chains, this presentation has lots of demonstrations and audience interaction to engage all types of audiences. You’ll never look at a gherkin in the same way again…

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-xx-factor-with-science-made-simple-wendy-sadler-tickets-56102928369

Professor Chris Allton, Director of Oriel Science said:
“We are excited to be running Super Science Sunday again this year. Last year’s event attracted 2,000 visitors seeing snapshots of Swansea University’s cutting-edge research and this year’s event promises even better things.”
“Science is for everyone and is blind to gender and background. So it is particularly important for us to help celebrate International Women’s Day with the Women’s Equality Network where there will be a number of public talks addressing gender issues. We are keen to spread our enthusiasm about science to all our visitors and to encourage the next generation to choose science subjects in their education to help them pursue rewarding careers.”

Visit https://museum.wales/Swansea/whatson/ for more details about Super Science Sunday, the featured talks and workshops and how to book.
For more information about Oriel Science go to: http://orielscience.co.uk/
For more information about the National Waterfront Museum go to:
https://museum.wales/swansea/

———————————————————-

Oriel Science yn dychwelyd i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gyfer Dydd Sul Gwyddonol Gwych

 

Bydd Oriel Science Prifysgol Abertawe’n dychwelyd i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ddydd Sul 10 Mawrth i gynnal “Dydd Sul Gwyddonol Gwych” yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Rhwng 11am a 4pm, bydd ymwelwyr o bob oedran yn gallu mwynhau dros 20 o arddangosion gwyddonol rhyngweithiol yn ystod y digwyddiad hwn sydd am ddim.

Eleni, caiff ymwelwyr gyfle i ddysgu sut mae pryfed yn helpu i ddatrys troseddau, mentro i fyd rhyfeddol algâu a chael taith o gwch ymchwil y Brifysgol, ‘Noctiluca’.

Bydd gwesteion iau yn gallu ymweld â’r Ysbyty Tedi Bêrs a bydd efelychydd car rasio Prifysgol Abertawe ar gael i bawb brofi eu sgiliau ar y trac rhithwir. Hefyd, bydd y teulu cyfan yn gallu helpu i ddod o hyd i’r 10 gofodwr sydd ar goll yn orielau’r amgueddfa a’u helpu i gyflawni eu nod o gyrraedd y blaned Mawrth yn ein llwybr “Ar Goll yn y Gofod”.

Dyma rai o uchafbwyntiau’r arddangosfa:

 • Byd Algâu;
 • Dod â’r bydysawd i’r Ddaear!
 • Taith dywys o gwch Prifysgol Abertawe, y ‘Noctiluca a fydd wrth angor yn noc y marina.
 • Ydy newid yn yr hinsawdd yn gwneud ein cefnforoedd yn sâl?
 • Robotiaid: Sut maent yn adeiladu’r byd o’n cwmpas!
 • Datrys troseddau gyda phryfed;
 • Efelychydd Car Rasio Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe.
 • Ysbyty Tedi Bêrs;

 

Hefyd, bydd sgyrsiau a gweithdai dan arweiniad gwesteion arbennig drwy gydol y diwrnod. Diolch i Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru am drefnu rhai o’r sgyrsiau hyn i helpu i ddathlu “Diwrnod Rhyngwladol y Menywod”.

Dyma rai o’r sgyrsiau a gellir cadw lle ar eu cyfer ar Eventbrite:

12pm a 2pm – “Anifeiliaid y Goedwig Law gyda Plantasia” – Dewch i gwrdd ag anifeiliaid anhygoel o’r goedwig law, gan gynnwys nadroedd, gecoaid a brogaod dart gwenwyn ar daith ryfeddol i archwilio’r Amason.

https://www.eventbrite.co.uk/e/rainforest-animals-tickets-56105719718

https://www.eventbrite.co.uk/e/rainforest-animals-tickets-56329732747

 

12pm – “Y Weinyddiaeth Synnwyr: Hela’r Higgs – Roedd darganfod Higgs Boson yn un o’r darganfyddiadau gwyddonol pwysicaf a mwyaf cyffrous – a fyddech chi wedi llwyddo hefyd? Ymunwch â’r helfa am yr Higgs yn y sioe gomedi hynod ryngweithiol hon lle byddwch yn gyfrifol am y Gwrthdarwr Hadron Mawr. Bydd gennych fynediad uniongyrchol i ddata’r Gwrthdarwr Hadron Mawr, a byddwch yn cwblhau gemau rhyngweithiol i helpu i ddatrys problemau a dadansoddi data. Dyma sioe unigryw, ddifyr a rhyngweithiol iawn.

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-ministry-of-science-hunting-the-higgs-with-sam-gregson-tickets-56102973504

 

1.30pm – “Menywod Cymru mewn Gwyddoniaeth” – Dewch i gwrdd â menywod eithriadol y mae gwyddoniaeth wedi llywio eu bywydau a’u gyrfaoedd. Yn ymuno â’r Cadeirydd, Suzy Davies AC, bydd:

 

 • Wendy Sadler MBE, cyfarwyddwr sefydlu Science Made Simple a darlithydd mewn Cyfathrebu ac Ymgysylltu Gwyddonol ym Mhrifysgol Caerdydd
 • Athro Yamni Nigam Darlithydd Gwyddor Fiofeddygol ym Mhrifysgol Abertawe a sefydlydd Grŵp Ymchwil Cynrhon Prifysgol Abertawe
 • Dr Justna Muhith, PhD mewn Niwrowyddoniaeth, gwyddonydd fferyllol masnachol, a raddiodd o gynllun mentora Rhwydwaith Menywod Cymru yn 2018 ac sy’n ymgyrchydd dros gydraddoldeb.
 • Yr Athro Mary Gagen, daearyddwr a gwyddonydd yr hinsawdd ym Mhrifysgol Abertawe a Dirprwy Gyfarwyddwr prosiect Oriel Science Prifysgol Abertawe.

https://www.eventbrite.co.uk/e/welsh-women-in-science-tickets-56102764880

 

2pm – “Sioe Wyddoniaeth Archarwyr” – Ydy’n aderyn…? yn awyren…? Nac ydy, Y Sioe Wyddoniaeth Archarwyr yw hon!! Ymunwch â’r cyfathrebwr gwyddoniaeth, Neil Monteiro, yn y sioe wyddoniaeth ryngweithiol hon i’r teulu cyfan.  Bydd yn archwilio rhinweddau hanfodol archarwr ac yn ymchwilio i’r wyddoniaeth go iawn sy’n helpu i achub y blaned.

https://www.eventbrite.co.uk/e/superhero-science-show-with-neil-monterio-tickets-56102994567

3.15pm “XX Ffactor”  – Gydag arbrofion gwyddonol byw a digon o gyfle i’r gynulleidfa ryngweithio, mae’r gweithgaredd hwn yn addas i’r teulu cyfan. Dewch i ddysgu am rai o’r darganfyddiadau gwefreiddiol ac arloesol a wnaed gan wyddonwyr benywaidd. O wreichion, goleuni a disgyrchiant, i eiliadau cerddorol a chadwyni papur gwyllt, bydd y cyflwyniad hwn yn cynnwys llawer o arddangosiadau a rhyngweithio â’r gynulleidfa i ennyn diddordeb pob math o gynulleidfa. Fyddwch chi byth yn edrych ar gercyn yn yr un ffordd eto…

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-xx-factor-with-science-made-simple-wendy-sadler-tickets-56102928369

 

Meddai’r Athro Chris Alton, Cyfarwyddwr Oriel Science:

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gynnal Dydd Sul Gwyddonol Gwych unwaith eto eleni. Daeth 2,000 o ymwelwyr i’r digwyddiad y llynedd i gael cipolwg ar ymchwil arloesol Prifysgol Abertawe ac mae’r digwyddiad eleni’n addo pethau gwell byth.”

“Mae gwyddoniaeth i bawb, waeth beth yw’ch rhyw neu’ch cefndir. Felly, mae’n hynod bwysig ein bod yn helpu i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru a bydd nifer o sgyrsiau cyhoeddus yn trafod cydraddoldeb rhwng y rhywiau.  Rydym yn awyddus i ledaenu ein brwdfrydedd am wyddoniaeth i’n holl ymwelwyr ac i annog y genhedlaeth nesaf i ddewis pynciau gwyddonol yn eu haddysg er mwyn eu helpu i sicrhau gyrfaoedd gwobrwyol.”

 

Ewch i https://museum.wales/Swansea/whatson/ am ragor o fanylion am Ddydd Sul Gwyddonol Gwych, y sgyrsiau a’r gweithdai a nodir uchod, a sut i gadw lle.

Am ragor o wybodaeth am Oriel Science, ewch i: http://orielscience.co.uk/

Am ragor o wybodaeth am Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ewch i:

https://museum.wales/swansea/

Event is being jointly organised and supported by:

Caiff y digwyddiad ei drefnu a’i gefnogi ar y cyd gan: