Super Science Sunday 2019 Review!

Super Science Sunday 2019 Review!

“Super Science Sunday” 2019

Many thanks to the National Waterfront Museum and Women’s Equality Network Wales for jointly organising and supporting this event.

Almost 3,600 visitors attended “Super Science Sunday”, as part of British Science Week, on Sunday 10th March at the National Waterfront Museum, an increase of 80% from “Super Science Saturday” in March 2018. The event was hosted by Swansea University’s Oriel Science, and saw visitors engage with a diverse range of interactive science exhibits, from discovering how insects can help solve crimes (by the Biosciences department); programming robots (by Technocamps); to driving a racing car simulator around a virtual track (by Swansea University Race Engineering); and seeing the electrical activity of your heart on an ECG machine (by the School of Medicine).

The day also featured eight fascinating and entertaining talks, and two engaging workshops, which attracted large audiences. These included a “Superhero Science Show” with Neil Monterio and saw special guest “Ironman” joining him; an explosive end to a talk by Sam Gregson about the discovery of the Higgs Boson; getting up close to a snake and other rainforest animals thanks to Plantasia; and interpreting and painting your dreams in an inspiring workshop with Dr Julia Lockheart and Professor Mark Blagrove. To celebrate “International Women’s Day”, Women’s Equality Network (WEN) Wales hosted two talks, and included a panel debate about “Welsh Women in Science”, which saw Suzy Davies AM joined by four extraordinary female scientists whose lives and careers have been shaped by science.

Visitor feedback on the day’s event was overwhelmingly positive and described as “educational”, “fun”, “interesting” and “amazing”. One visitor commented that “I’ve never seen so many people in one place at one time in Swansea, other than at a Swans game!”, and the vast majority of visitors confirmed that their awareness of the research at Swansea University had increased as a result of the event.
Miranda Berry-Bowen, Events Officer at the National Waterfront Museum said, “Super Science Sunday 2019 was a jam packed day of exciting science, brought to life in every corner of the Museum! We were delighted to host this event again and work in partnership with Oriel Science, along with WENWales to provide such a diverse programme. The mixture of exhibits, demonstrations, talks, shows and discussions attracted over 3,500 visitors which is a fantastic achievement”.

Dr Wendy Harris, exhibitor from the Biosciences Department, commented: “What a fantastic event and successful day! We love the opportunity to engage with the public, especially young people, and show them how amazing insects are. It was really rewarding to see so many future scientists learning about the importance of insects while solving crime!”

Dr Sarah Roberts, exhibitor from the College of Science and Faulkes Telescope Project said: “We use Astronomy as the hook to engage and enthuse the public, especially young people, in STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) subjects. We loved being part of Super Science Sunday – the event was brilliant, we spoke to so many people and the atmosphere was buzzing – it was a great way of showing that Science is fun!”

“Dydd Sul Gwyddonol Gwych” 2019

Daeth tua 3,600 o ymwelwyr i “Dydd Sul Gwyddonol Gwych” fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain ddydd Sul 10 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, sef cynnydd o 80% o’i gymharu â “Dydd Sadwrn Gwyddonol Gwych” ym mis Mawrth 2018.  Cynhaliwyd y digwyddiad gan Oriel Science Prifysgol Abertawe, a bu’n gyfle i ymwelwyr gael blas ar amrywiaeth eang o arddangosion gwyddonol rhyngweithiol, o ddarganfod sut y gall pryfed helpu i ddatrys troseddau (gan yr Adran Fiowyddorau), Rhaglenni robotiaid (gan Technocamps) i yrru efelychydd car rasio o amgylch trac rhithwir (gan Beirianneg Rasio Prifysgol Abertawe) a gweld gweithgaredd trydanol eich calon ar beiriant ECG (gan yr Ysgol Feddygaeth).

Roedd y diwrnod hefyd wedi cynnwys wyth sgwrs hynod ddiddorol a llawn hwyl, a dau weithdy diddorol, gan ddenu cynulleidfaoedd mawr.  Roedd y rhain yn cynnwys y “Sioe Wyddoniaeth Archarwyr” gyda Neil Manterio a’r perfformiwr gwadd “Ironman” yn ymuno ag ef, diwedd ffrwydrol i sgwrs gan Sam Gregson am ddarganfod Higgs Boson, Dod wyneb yn wyneb â neidr ac anifeiliaid eraill o’r goedwig law, diolch i Plantasia, a dehongli a phaentio’ch breuddwydion mewn gweithdy llawn ysbrydoliaeth gyda Dr Julia Lockheart a’r Athro Mark Blagrove.  I ddathlu “Diwrnod Rhyngwladol y Menywod”, cynhaliodd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (WEN) ddwy sgwrs, gan gynnwys trafodaeth banel am “Fenywod o Gymru ym maes Gwyddoniaeth”, lle ymunodd pedair wyddonwraig wych y mae gwybodaeth wedi llywio eu bywydau a’u gyrfaoedd â Suzy Davies AC.

Roedd adborth gan ymwelwyr ar ddigwyddiad y diwrnod yn hynod gadarnhaol, a chafodd ei ddisgrifio fel “addysgol”, “hwyl”, “diddorol” a “gwych”.  Dywedodd un ymwelydd, “Dw i erioed wedi gweld cynifer o bobl mewn un lle yn Abertawe, ar wahân i mewn gêm yr Elyrch!”, a chadarnhaodd y rhan fwyaf helaeth o’r ymwelwyr  fod eu hymwybyddiaeth o’r ymchwil a wneir ym Mhrifysgol Abertawe wedi cynyddu o ganlyniad i‘r digwyddiad.

Meddai Miranda Berry-Bowen, Swyddog Digwyddiadau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, “Roedd Dydd Sul Gwyddonol Gwych yn ddiwrnod llawn gwyddoniaeth gyffrous, a ddaeth yn fyw ym mhob cornel o’r Amgueddfa!  Roeddem wrth ein boddau i gynnal y digwyddiad hwn unwaith eto a gweithio mewn partneriaeth ag Oriel Science, ynghyd â WENWales i ddarparu rhaglen mor amrywiol.  Denodd yr amrywiaeth o arddangosion, arddangosiadau, sgyrsiau, sioeau a thrafodaethau dros 3,500 o ymwelwyr, sy’n llwyddiant ysgubol.”

Meddai Dr Wendy Harris, arddangoswr o Adran y Biowyddorau, “Am ddigwyddiad gwych a diwrnod llwyddiannus! Rydym yn dwlu ar y cyfle i ymgysylltu â’r cyhoedd, yn enwedig pobl ifanc, a dangos iddynt pa mor wych y gall pryfed fod. Roedd yn rhoi boddhad mawr i weld cynifer o wyddonwyr y dyfodol yn dysgu am bwysigrwydd pryfed wrth ddatrys trosedd!”

Meddai Dr Sarah Roberts, arddangoswr o’r Coleg Gwyddoniaeth a Phrosiect Telesgop Faulkes, “Rydym yn defnyddio Seryddiaeth fel bachyn i ennyn diddordeb a brwdfrydedd y cyhoedd, yn enwedig pobl ifanc, mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Roeddem ni wrth ein boddau i fod yn rhai o Ddydd Sul Gwyddonol Gwych – roedd yn ddigwyddiad gwych, siaradon ni â chynifer o bobl ac roedd yr awyrgylch yn llawn cyffro. Roedd yn ffordd wych o ddangos bod Gwyddoniaeth yn hwyl!”

Diolch yn fawr iawn i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru am gyd-drefnu’r digwyddiad hwn a’i gefnogi.