Super Science Swansea 2020 Review

Super Science Swansea 2020 Review

More than 3,200 visitors attended “Super Science Swansea”, as part of British Science Week, on Sunday 8th March at the National Waterfront Museum, a drop of only 10% from “Super Science Sunday” last March 2019.  An impressive turnout just before large events were postponed due to the corona virus restrictions.

The event which was hosted by Swansea University’s Oriel Science, saw visitors engage with a huge range of interactive exhibits delivered by research groups across our University, from discovering how dung beetles and other decomposers provide an important recycling service to humans (Biosciences Department); bouncing on space hoppers to see how health data is being collected in young people (Medical School); to listening to the tales of fossil collector and palaeontologist Mary Anning (Biosciences Department); and creating your own magical spells using Latin and Greek words (College of Arts and Humanities).

Throughout the day large audiences attended ten fascinating talks and two entertaining workshops.  Talks included a “Blast Off” show with Neil Monteiro as the audience learnt about rockets, gravity, satellites and how astronauts train for the challenges of life among the stars; listened to the rock guitar sounds of acoustics expert Dr Mark Lewney; held bugs, critters and creepy crawlies thanks to Plantasia; and were inspired to explore more of Wales’ astounding coastline by Welsh wildlife biologist and broadcaster, Lizzie Daly, in her “The Wonders of Welsh Wildlife” talk.  To celebrate “International Women’s Day”, Women’s Equality Network (WEN) Wales hosted three talks and included a panel debate about “Women Activists in Science”, hosted by Dr Kamila Hawthorne, one of WEN Wales’ 100 Welsh Women, and joined by four extraordinary female scientists and conservationists.

Visitors thought Super Science Swansea was “excellent”, “interesting”, “a great event as always” and “a fantastic experience that gets bigger and better every year”.  One young visitor commented that, “It was great, and I loved it. It’s the best science day in the world”.

Hilary Watson from WEN Wales said, “It’s a pleasure to celebrate International Women’s Day at Super Science Swansea at the Waterfront Museum with Oriel Science. Our events engaged audiences of all ages and highlighted the extraordinary work women scientists are doing in Wales. The buzz around the museum on a vibrant and action-packed day is really powerful and we hope our involvement has encouraged budding scientists of the future to see that science is for girls as much as it is for boys.”

Hannah Merrison, President of the Swansea Teddy Bear Hospital and current Graduate Entry Medicine student at Swansea Medical School commented, “We all had a wonderful time at our Teddy Bear Hospital Stall at Super Science Swansea. All the exhibits looked fantastic and we’re proud to be a part of such an amazing day. As our inaugural event as an official society at Swansea University, Super Science Swansea was the perfect event for us to introduce Dr Teddy to the community. The children seemed to really enjoy learning some anatomy and basic medical skills, we hope to be back next year”.

Novella Franconi from the SEACAMS project in the Biosciences department said, “In science outreach when you can engage with a listening child with some science fact or enigma and you see that sparkle of curiosity or joy in understanding in her/his face, then that’s your reward! You know you have planted a seed out there.”

Many thanks to the National Waterfront Museum and Women’s Equality Network (WEN) Wales for jointly organising and supporting this event.

Adolygiad Gwyddoniaeth Wych Abertawe 2020

Daeth mwy na 3,200 o ymwelwyr i “Wyddoniaeth Wych Abertawe” fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain ddydd Sul, 8 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, sef 10% yn llai na’r rhai a ddaeth i “Wyddoniaeth Wych Abertawe” ym mis Mawrth 2019. Dyma dorf iach iawn cyn i ddigwyddiadau mawr gael eu gohirio o ganlyniad i gyfyngiadau’r coronafeirws.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan Oriel Science Prifysgol Abertawe a bu cyfle i ymwelwyr weld amrywiaeth enfawr o arddangosion a gyflwynwyd gan grwpiau o bob rhan o’n Prifysgol, o ddarganfod sut mae chwilod tomen a dadelfenwyr eraill yn cynnig gwasanaeth ailgylchu pwysig i bobl (Adran y Biowyddorau); sboncio ar space hopper i weld sut mae data iechyd yn cael ei gasglu gan bobl ifanc (yr Ysgol Feddygaeth); gwrando ar straeon am y casglwr ffosiliau a’r paleontolegydd Mary Anning (Adran y Biowyddorau); a chreu eich swynganeuon hud eich hun gan ddefnyddio geiriau Lladin a’r Hen Roeg (Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau).

Drwy gydol y diwrnod, daeth cynulleidfaoedd mawr i ddeg sgwrs hynod ddiddorol a dau weithdy llawn hwyl. Roedd y sgyrsiau yn cynnwys sioe “Blast Off” gyda Neil Monteiro wrth i’r gynulleidfa ddysgu am rocedi, disgyrchiant, lloerenni a sut mae gofodwyr yn hyfforddi ar gyfer heriau bywyd ymysg y sêr; gwrando ar synau gitâr roc yr arbenigwr mewn acwsteg, Dr Mark Lewney; dal trychfilod a phryfed diolch i Plantasia; a chael eu hysbrydoli i archwilio mwy o arfordir trawiadol Cymru yng nghwmni biolegydd a darlledwr bywyd gwyllt Cymru, Lizzie Daly, yn ei sgwrs  “The Wonders of Welsh Wildlife”. I ddathlu “Diwrnod Rhyngwladol y Menywod”, cynhaliodd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru dair sgwrs, gan gynnwys trafodaeth banel am “Weithredwragedd ym maes Gwyddoniaeth”, a gynhaliwyd gan Dr Kamil Hawthorna, un o 100 Menyw Gymreig WEN Cymru, gan ymuno â phedair gwyddonwraig a chadwraethwraig o fri.

Roedd ymwelwyr o’r farn bod Gwyddoniaeth Wych Abertawe yn “ardderchog”, yn “ddiddorol”, “yn ddigwyddiad gwych, yn ôl yr arfer” a’i fod e’n ddigwyddiad “gwych, ac rwyf yn dwlu arno. Dyma’r diwrnod gwyddoniaeth gorau yn y byd”.

Meddai Hilary Watson o WEN Cymru: “Mae’n bleser dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn nigwyddiad Gwyddoniaeth Wych Abertawe yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gydag Oriel Science. Roedd ein digwyddiadau wedi ennyn diddordeb cynulleidfaoedd o bob oedran, gan amlygu’r gwaith rhagorol mae gwyddonwragedd yn ei wneud yng Nghymru. Mae’r naws gyffrous o amgylch yr amgueddfa ar ddiwrnod bywiog llawn gweithgareddau yn bwerus iawn a gobeithiwn y bydd y ffaith ein bod ni wedi cymryd rhan wedi annog gwyddonwyr addawol y dyfodol i ystyried gwyddoniaeth yr un mor addas i ferched ag yw hi i fechgyn.”

Meddai Hannah Merrison, Llywydd Ysbyty Tedi Bêrs Abertawe a myfyrwraig bresennol sy’n astudio Meddygaeth i Raddedigion yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe: “Cafodd bawb amser hyfryd ar ein Stondin Ysbyty Tedi Bêrs yng Ngwyddoniaeth Wych Abertawe. Roedd yr holl arddangosion yn edrych yn wych ac rydym yn falch o fod yn rhan o ddiwrnod campus fel hwn. Fel ein digwyddiad cyntaf fel cymdeithas swyddogol ym Mhrifysgol Abertawe, Gwyddoniaeth Wych Abertawe oedd y digwyddiad perffaith i ni gyflwyno Dr Teddy i’r gymuned. Roedd y plant i’w gweld wrth eu boddau yn dysgu tamaid bach o anatomeg a sgiliau meddygol sylfaenol, a gobeithiwn fod yno eto y flwyddyn nesaf.” Meddai Novella Franconi o brosiect SEACAMS yn Adran y Biowyddorau: “Wrth wneud gwaith allgymorth ym maes gwyddoniaeth, pan fyddwch yn siarad â phlentyn am ffaith neu ddirgelwch gwyddonol ac rydych chi’n gweld chwilfrydedd neu lawenydd yn disgleirio yn ei wyneb, rydych chi’n hapus eich byd! Rydych chi’n gwybod eich bod chi wedi plannu hedyn rhywle.”

Diolch yn fawr i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru am drefnu’r digwyddiad hwn ar y cyd a’i gefnogi.